Bren Eko

 

Rozhodnutí o zápisu do kolektivního systému.

 Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy, podle Ustanovení § 72 odst. 1 písm. p), § 37i odst. 5 Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle Zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodlo, že se účinností od 8.9.2011 do seznamu výrobců elektrozařízení zapisuje společnost Bren, s.r.o., se sídlem K Pasekám 4440, 760 01 Zlín, IČ: 49972596, DIČ: CZ49972596 jako provozovatel kolektivního systému pod evidenčním číslem provozovatele kolektivního systému K010/11-ECZ,

 -    pro zajištění plnění povinností pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu a elektrozařízení ze skupin

     2. Malé domácí spotřebiče

     6.  Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů),

podle přílohy č. 7 k zákonu o odpadech v souladu s § 37h odst. 1 písm. c) Zákona o odpadech,

-    pro zajištění financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení ze skupin

     2. Malé domácí spotřebiče

     6.  Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů),

podle přílohy č. 7 k zákonu o odpadech, které pocházejí z domácnosti a jsou uvedeny na trh po 13. srpnu 2005 v souladu s § 37n odst. 1 Zákona o odpadech,

 -    pro zajištění financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadů ze skupin

     2. Malé domácí spotřebiče

     6.  Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů),

podle přílohy č. 7 k zákonu o odpadech v souladu s § 37o odst. 1 Zákona o odpadech.