SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

 

Smlouva o zajištění kolektivního plnění – odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění eez.

číslo smlouvy:

ze dne :

 Smluvní strany:                                                                                                     

A. Provozovatel KS Bren, s.r.o.: se sídlem K Pasekám 4440, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 13706, vedeném Krajským soudem v Brně

IČ:       49972596

DIČ:    CZ49972596

bankovní účet vedený u

jednající ing.Miroslav Brzoň,  jednatelem společnosti

(dále jen „provozovatel kolektivního systému,nebo KS Bren, s.r.o.“)

a

B. Název společnosti, výrobce

se sídlem

k uzavření této smlouvy, zastoupený – jednající:

zapsaná v obchodním rejsříku

DIČ

bankovní účet vedený u :

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu v souladu s § 269 odst. 2 obchodního zákoníku o zajištění kolektivního plnění podle §37h odst.1, písm.c) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcími předpisy.

 Úvodní ustanovení

Článek I.

 1. Provozovatel kolektivního systému ( dále jen provozovatel) je společnost oprávněnou zajišťovat plnění povinností zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu uvedeného na trh po dni 13. srpna 2005 a zajišťovat plnění povinnosti zajistit financování odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení, nebo elektroodpadu.
 2.  Provozovatel je oprávněnou společností dle § 37h odst. 1 písm. c) a § 37n odst. 2 zajistit výrobci společné plnění povinností stanovené Zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech),pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.
 3. Provozovatel zajišťuje :

elektrozařízení ve skupině 2 - Malé domácí spotřebiče a skupině 6 - Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů).

 1. Výrobce je původcem elektroodpadu podle § 4 písm. p) zákona o odpadech, nebo výrobcem ve smyslu ustanovení § 37g písm. e) zákona o odpadech a po podpisu této Smlouvy se stává účastníkem kolektivního systému Bren, s.r.o.
 2. Za výrobce se považuje právnická či fyzická osoba.

                                                                                                      Předmět smlouvy

Článek II.

Kolektivní systém se zavazuje zajistit pro výrobce plnění povinností zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu uvedeného na trh po dni 13. srpna 2005 včetně zajištění povinnosti financování odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění EEZ , nebo elektroodpadu v souladu s podmínkami zákona o odpadech a to jak organizačně, tak i technicky.

Výrobce se zavazuje platit finanční náležitosti k tomu určené a to bez průtahů a ve sjednané částce.

Kolektivní systém se zavazuje hradit finanční příplatek ve výši a lhůtě stanovené touto smlouvou zpracovateli.

 Provozovatel KS je organizačně členěn na:

- místa sběru (místa prodeje)

- přeprava ke zpracovateli, evidence (logistika)

- zpracovatel

- informační, obchodní a kontrolní sekce

                                                                   Práva a povinnosti provozovatele kolektivního systému

Článek III.

A.    Provozovatel KS v rámci smlouvy a podle čl. II se zavazuje:

1.    bezezbytku splnit povinnosti vyplývající ze zákona a to v oblasti zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a využití elektrozařízení a elektroodpadu, které jsou stanoveny v zákoně o odpadech, ustanovení § 37j odst. 2 a § 37k odst. 2, kterou plní výrobce individuelně (samostatně),

2.    řídit a provozovat systém tak, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům a aby všechny úkony spojené s provozováním systému byly průhledné a snadno zkontrolovatelné,

3.    provozovat systém s neziskovým hospodařením,

4.    zajistit výrobci (žadateli) podání návrhu na zápis výrobce do Seznamu výrobců dle ustanovení § 37i a dále po oznámení výrobce veškeré změny či zrušení registrace,

5.    evidovat výrobce v seznamu výrobců kolektivního systému, vydávat výrobci písemné vyrozumění o jeho zapojení do kolektivního systému a zabezpečit jeho zveřejnění na portálu státní správy,

6.    ve stanoveném termínu zpracovat pro výrobce roční zprávu dle ustanovení § 37h odst. 2 zákona o odpadech a v případě jeho žádosti poskytnout mu poradenskou činnost v oblasti dílu 8 zákona o odpadech,

7.    na základě hospodářských výsledků, cen surovin na trhu a odborných studií stanovuje výši finančního příspěvku určeného pro financování elektrozařízení (elektroodpadu) vedeného na trh po 13. srpnu 2005,

8.    kolektivní systém se zavazuje, že výrobce bude okamžitě informovat o změnách vyplývajících ze zákona o odpadech (díl 8), či o jiných změnách v legislativě týkající se elektroodpadu,

 B.     Provozovatel KS v rámci smlouvy má právo:

1.      kontrolovat výrobce dle platné legislativy (Všeobecné obchodní podmínky) plnění povinností, k nimiž se výrobce po schválení obsahu a podpisu této smlouvy zavázal (auditorský režim),

2.      fakturovat ve lhůtách a ve stanovené finanční výši smluvní platby, úroky a smluvní pokuty za nedodržení platební morálky

3.      od výrobce získávat informace, týkajících se změn, předložené k zápisu do Seznamu výrobců na ministerstvo

                                                                                           Práva a povinnosti výrobce

Článek IV.

A. Výrobce se zavazuje:

a)       udělit provozovateli kolektivního systému pro potřeby podání návrhu na zápis výrobce do Seznamu výrobců písemné zmocnění, vyplněné podkladové tiskopisy a to do 10-ti pracovních dnů od podpisu této Smlouvy,

b)       výrobce je povinen vést pravdivou a úplnou evidenci všech elektro výrobků, které uvádí v České republice na trh, poskytnout pravdivé a úplné informace o množství a počtu všech EEZ, které hlásí provozovateli KS, toto hlášení provádět 4x do roka a to vždy k poslednímu datu příslušného kalendářního čtvrtletí v písemné formě se schválením statutárního orgánu,

c)       výrobce je oprávněn uplatnit námitku, že uvedl v ČR na trh menší, či větší počet (množství) EEZ, než uvedl ve čtvrtletním hlášení a to prostřednictvím nového opravného výkazu,

d)      evidenčně zajistit a průkazně doložit ,aby EEZ, které bylo prodáno na území ČR a vztahují se na něho povinnosti B2B-C (historické), bylo finančně uhrazeno tomu kolektivnímu systému, který získal k této části oprávnění,

e)       oznámit do 10 pracovních dnů provozovateli kolektivního systému změnu zapsaných údajů na formuláři k tomu určeném,

f)        v termínu uhradit všechny své finanční závazky dle této smlouvy,

g)       poskytnout provozovateli technické informace o výrobcích, s důrazem na obsažené nebezpečné látky ve výrobcích, možnostech jeho opětovné použití, případně o způsobu jeho bezpečné odstranění,

h)       provozovateli kolektivního systému umožnit fyzickou součinnost pro splnění jeho povinností podle této Smlouvy a umožní provozovateli kolektivního systému kontrolu jím vykazovaných údajů,

i)         zajistit, v souladu s ustanovením §37n, odst.3 zákona o odpadech, aby byly vedeny odděleně náklady na zpětný odběr, zpracování a odstranění historických elektrozařízení a aby je uváděl každý prodávající při prodeji v rámci své podnikatelské činnosti, tu samou povinnost zajistit u výrobků EEZ po 13. srpnu 2005,

j)         výrobce odpovídá za správnost, úplnost a pravdivost všech jím uváděných údajů,

k)       způsob komunikace mezi smluvními stranami probíhá elektronickou či písemnou formou, vždy řádně doložitelnou.


Financování

Článek V

 Provozovatel kolektivního systému zajišťuje a spravuje financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení (elektroodpadu) uvedeného na trh po dni 13. srpna 2005 pro tyto skupiny elektrozařízení:

-          skupina 2 Malé domácí spotřebiče

-          skupina 6 Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)

Výše příspěvků na zajištění zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění zařízení pocházejícího z domácností uvedeného na trh po dni 13. srpna 2005 nepřekročí náklady skutečně vzniklé.

Pro spotřebitele, nebo konečného uživatele musí být zajištěno bezplatné předání elektrozařízení pocházejícího z domácností do systému zpětného odběru zajišťovaného tímto kolektivním systémem.


 

Informování odběratelů a spotřebitelů

Článek VI

  Provozovatel se zavazuje, že na svých internetových stránkách bude informovat odběratele a spotřebitele o způsobu zajištění povinností vyplývajících ze zákona o odpadech.

 1. Výrobce na základě informací je povinen při uvádění EEZ do oběhu na trh v ČR informovat své odběratele a spotřebitele o způsobu zajištění povinností odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění EEZ a elektroodpadu a zajištění povinnosti financování odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění EEZ a elektroodpadu v souladu s platnou legislativou zákona o odpadech, díl 8.

Mlčenlivost

Článek VII

 1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech vyplývající z obchodního a občanského zákoníku, dále o skutečnostech, které úzce souvisí s podnikatelskými záměry či jinými důležitými organizačními a personálními skutečnostmi.
 2. Bodem 1 není dotčeno právo smluvních stran sdělovat tyto skutečnosti a údaje svým advokátům, daňovým poradcům či auditorům.

                                                           Doba trvání smlouvy

Článek VIII

1.      Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, smlouva je platná a nabývá v platnosti dnem uzavření a stvrzení podpisem oprávněnou osobou a jeho účinnost nastává ke dni zaplacení první zálohy na finanční příplatek

Výpovědní lhůta je tříměsíční s účinností vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla doručena výpověď druhé smluvní straně. Výpověď i odstoupení od Smlouvy se doručuje vždy poštou ve formě doporučené poštovní zásilky. Pokud adresát zásilku nepřevezme nebo ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den úložní doby dle dohody smluvních stran za den doručení.

2.      Výrobce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud na majetek provozovatele kolektivního systému byl prohlášen konkurz, nebo byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo nastala jiná závažná skutečnost prokazatelně odůvodňující závěr, že provozovatel kolektivního systému není nadále schopen plnit povinnosti výrobce, které převzal na základě této Smlouvy, zejména pokud mu bylo ze strany Ministerstva životního prostředí odebráno evidenční číslo provozovatele kolektivního systému.

3.      V případě ukončení této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své závazky dle této smlouvy, výrobce je povinen předat provozovateli výkaz i za poslední čtvrtletí trvání této smlouvy.

4.      Smluvní strana, která chce od této Smlouvy platně odstoupit od Smlouvy, je povinna druhou smluvní stranu o tomto písemně upozornit, a zároveň poskytnout druhé smluvní straně lhůtu jednoho měsíce na odstranění neplnění povinností, je-li takové odstranění možné.

5.      Odstoupení od Smlouvy se stává účinným okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo odstupující strany na smluvní pokutu, náhradu škody ani jiná práva, která jí vznikla na základě této Smlouvy.

                                                                   Závěrečná ustanovení

Článek IX

 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména obchodním zákonem a zákonem o odpadech a je vyhotovena ve dvou stejnopisech.

 1. V případě, že dojde ke změně právní úpravy a změna si vyžádá doplněk či jiné úpravy, smluvní strany se dohodli, že každá strana obdrží doplněk k této smlouvě, která bude stvrzena podpisem a datumem účinnosti.
 2. Tuto smlouvu lze měnit, zrušit  a doplňovat pouze písemnou formou.
 3. Při ukončení této Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vzájemné vypořádání svých závazků podle této Smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek.
 4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jejím znění a svobodně toto stvrzují svými podpisy.

 Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

1.      Výše finančního příspěvku ( tabulka recyklačních poplatků).

2.      Souhlas se systémem, plnou moc, způsob označování výrobků, návrh na zápis do kolektivního systému.

3.      Kontakty na oprávněné osoby kolektivního systému.

 V Praze dne ……………………………..                                                V ………………………. dne ……………

 ……………………………………………                                                ....................................................................                                                             

     Provozovatel kolektivního systému                                                                                   Výrobce        

Podpis oprávn