PLNÁ MOC

                                                                                                                                                                      Bren, s.r.o.

                                                                                                                                                                      K Pasekám 4440

                                                760 01 Zlín

                                                IČ: 49972596

PLNÁ MOC

Níže podepsaná společnost ………………………………………...…………………....................................……………………………………...

Se  sídlem v …………………………………………………………………………...............................................................................…………..

IČ: …………………………………………..  zapsaná v obchodním rejstříku …….............................................................................…………..

 …………………………………………………………………...............................................................................………………………………..

 jejímž jménem jedná ……………………………………………............................................................................………………………………

aby provozovatel kolektivního systému zastupoval ve věci podání návrhu na zápis do Seznamu výrobců dle § 37i zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a příslušných prováděcích právních předpisů a všech věcech souvisejících se splněním povinností výrobce pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení či elektroodpadu a povinnosti výrobce zajistit financování odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Výše uvedený výrobce zmocňuje výše uvedeného provozovatele kolektivního systému v plném rozsahu k podání návrhů na zápis do Seznamu výrobců, na změny včetně zrušení zápisu.

V ………………………………………  dne………….....……………………………

                                                                  ……………………………………………

                                                                           úředně ověřený podpis výrobce

  Plnou moc přijímám:…………………………………………………………………………….

                                               KS Bren. s.r.o.