ZPŮSOB OZNAČENÍ EEZ

 

Způsoby označování elektrozařízení

(vzor textu - upravte dle vámi zvoleného způsobu označování)

Název výrobce:                        ……………………………………………………..

Sídlo společnosti:                   ……………………………………………………..

IČ:                                             …………………..............…………………………

 I. Označení výrobce

 Označení  výrobce  elektrozařízení  podle  § 37j odst. 2  zákona  bude provedeno:

 

a) vyznačením jména a příjmení, nebo obchodní firmy *)

b) uvedením značky, pod kterou výrobce dováží nebo uvádí elektrozařízení na trh

c) uvedením evidenčního čísla výrobce v Seznamu výrobců vedeného u MŽP ČR

*) zaškrtněte pouze jednu Vámi zvolenou variantu

I.a)

Označení výrobce bude provedeno vyznačením jména a příjmení nebo obchodní firmy a to přímo na výrobku a/nebo na výrobním štítku zařízení Jméno a příjmení, nebo název obchodní firmy:

 ð      ………

Vyplňte jen pokud jste se rozhodli pro variantu uvedenou pod bodem a)

 I.b)

Označení výrobce bude provedeno uvedením obchodní značky výrobce a to přímo na výrobku a/nebo na výrobním štítku zařízení. Obchodní značky, pod kterými výrobce dováží nebo uvádí elektrozařízení na trh:

 ð      Panasonic (uvedeno jako vzor – vyplňte vlastní značky)

ð      ………

ð      ………

Vyplňte jen pokud jste se rozhodli pro variantu uvedenou pod bodem b)

 I.c)

Označení výrobce bude provedeno uvedením evidenčního čísla výrobce v Seznamu výrobců vedeného u MŽP ČR. Evidenční číslo:

 ð      ………

 Vyplňte jen pokud jste se rozhodli pro variantu uvedenou bod bodem c) a registrační číslo vám již bylo přiděleno.

 II.Označování elektrozařízení

 Označení elektrozařízení uvedeného na trh po datu 13. srpna 2005 podle § 37j odst. 2 zákona bude u všech skupin elektrozařízení uváděných na trh výrobcem provedeno následujícím způsobem:

 

a) vyznačením data uvedení na trh *)

b) vyznačením symbolu „8/05“

c) vyznačením grafického symbolu

 

 

 

 

*) zaškrtněte jednu nebo více Vámi zvolených variant

 II.a)

Označení výrobků uvedených na trh po 13.8.2005 bude výrobcem provedeno dle §9 článku 2 odstavce a) vyhlášky a to vyznačením data uvedení na trh. Onačení bude uvedeno přímo na zařízení formou samostatného štítku a/nebo na výrobním štítku tohoto zařízení tak, aby označení bylo trvalé, viditelné a nesmazatelné. Příklad označení:

                                                                                 

II.b)

Označení výrobků uvedených na trh po 13.8.2005 bude výrobcem provedeno dle §9 článku 2 odstavce b) vyhlášky a to uvedením symbolu 08/2005 ve spojení se symbolem zpětného odběru a odděleného sběru podle přílohy č.7, vzoru č.2 vyhlášky. Označení může být provedeno formou jednoho společného nebo dvou samostatných štítků. Provedení tohoto označení bude trvalé, viditelné a nesmazatelné. Symbol zpětného odběru a odděleného sběru bude proveden dle ČSN EN 61429/A11. Příklad označení:

                                                                                              

                                                                                               8/05

 II.c)

Označení výrobků uvedených na trh po 13.8.2005 bude výrobcem provedeno dle §9 článku 2 odstavce c) vyhlášky, kdy bude  použit grafický symbol dle přílohy č.7, vzoru č. 1, který bude uveden přímo na zařízení formou samostatného štítku a/nebo na výrobním štítku tohoto zařízení tak, aby označení bylo trvalé,viditelné a nesmazatelné.  Označení bude provedeno dle harmonizované normy ČSN EN50419. Příklad onačení:

                                                                                                                      

 III. Seznam výrobků s označením v průvodní dokumentaci

 U těchto výrobků nelze vzhledem k jejich malým rozměrům nebo jejich funkčnosti umístit označení přímo na zařízení:

 ð      vrtačka stolní  (uvedeno jako vzor – vyplňte vlastní výrobky)

ð      ………

ð      ………

 U těchto výrobků budou označeny jejich obaly nebo Návod k použití nebo Záruční list. Označení bude provedeno dle bodu II.a)  nebo II.b) nebo II.c) této přílohy.

 IV. Vzor grafického symbolu

Všechny výrobky elektrozařízení uvedené výrobcem na trh po 13.8.2005 budou označeny  pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu podle § 37 k odst. 7 zákona vyznačením grafického symbolu podle vzoru č. 1 nebo č. 2 uvedeného v příloze č. 7 a dle specifikace uvedené v této příloze.

                                   Vzor grafického symbolu s rozměry dle přílohy č.7 vzoru č.1 vyhlášky

 

 

                                                                                    V. Informace pro zákazníky

 Kromě označení výrobků uvedeného v bodech I.    III. budou uživatelé srozumitelně informování o významu těchto označení a o nakládání s elektroodpadem formou písemných informací uvedených v Návodu k obsluze, který je přiložen k výrobku. Vzor informací pro uživatele:

     Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

                                                                                                                                                                     Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

 

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení  v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení