Povinnosti výrobců

Povinnosti uložené novelou zákona jsou v podstatě trojího druhu. Za zásadní lze považovat povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Související povinnosti kladou důraz na prevenci při výrobě elektrozařízení, do které spadá i jeho předepsané značení. V neposlední řadě se jedná o povinnost zajistit financování popsaných činností a rovněž zajistit evidenci elektrozařízení uváděných na trh i zpětně odebíraných a odděleně sbíraných.

V případě EEZ pocházejícího z domácností, které bylo uvedeno na trh do dne 13.8.2005 (tzv. historický odpad), jsou všichni výrobci podnikatelsky činní na českém trhu k datu vzniku příslušných nákladů povinni přispívat do systému (dle § 37n, odst. 3, zákona), na úhradu těchto nákladů částkou stanovenou na základě jejich podílu na trhu.

Tyto náklady mohou výrobci po dobu 8, resp. 10 let uvádět při prodeji nových výrobků odděleně tak, aby bylo zřejmé, že příslušná část kupní ceny bude použita k výše uvedeným účelům.

Souhrn povinností

(možnosti plnění povinností jsou uvedeny v § 37h, odst. 1)

 1. financovat sběr ze sběrných zařízení, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu
 2. v případě jiného než kolektivního způsobu pro tzv. budoucí odpad (EEZ uvedená na trh po 13.8.2005) plnění poskytnout při uvádění svého elektrozařízení na trh finanční záruku, aby se předešlo tomu, že by náklady spojené s nakládáním s elektroodpady z bezprizorních výrobků nesla společnost nebo ostatní výrobci
 3. přispívat na financování nakládání s elektrozařízeními prodanými před 13.8.2005 do kolektivního systému, do kterého přispívají úměrně všichni výrobci, kteří působí na trhu v okamžiku, kdy dochází ke vzniku nákladů
 4. poskytovat informace o identifikaci součástí a materiálů pro usnadnění nakládání s elektroodpadem a vhodně označovat elektrozařízení
 5. zřídit a provozovat individuální nebo kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení z domácností
 6. u elektrozařízení jiných než z domácností zabezpečit sběr elektroodpadů z nich
 7. zřídit v souladu s právními předpisy systémy zajišťující zpracování elektroodpadů za použití nejlepších dostupných technik zpracování, využití a recyklace
 8. v souladu s právními předpisy zřídit, individuálně nebo na kolektivní bázi, systémy zajišťující využití odděleně sebraných elektroodpadů
 9. u elektrozařízení uvedených na trh po 13. srpnu 2005 odpovídat za financování elektroodpadů z vlastních elektrozařízení
 10. nejpozději od 13. srpna 2005 zajistit financování nákladů na sběr, zpracování, využití a environmentálně šetrné odstraňování elektroodpadů od jiných uživatelů, než jsou domácnosti, z výrobků uvedených na trh po 13. srpnu 2005
 11. u elektroodpadů (od uživatelů jiných, než jsou domácnosti) z elektrozařízení uvedených na trh před 13. srpnem 2005 (historický odpad) zajistit financování nakládání pokud si uživatel zakoupí elektrozařízení stejného typu nebo funkce
 12. poskytnout informace o opětovném použití a zpracování pro každý nový druh elektrozařízení uváděný na trh do roka od jejich uvedení na trh
 13. identifikovat své elektrozařízení uvedené na trh po 13. srpnu 2005 svou značkou a navíc označením uvádějícím, že bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005