Výrobce

-         fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, která bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku

a)      pod vlastní značkou vyrábí a prodává elektrozařízení, nebo

b)      prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na zařízení značka osoby podle bodu 1, nebo

c)      v rámci své podnikatelské činnosti dováží elektrozařízení do České republiky nebo tato elektrozařízení uvádí v České republice na trh

Elektrické nebo elektronické zařízení

-         zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli  nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole

Elektroodpad

-         elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení

Elektrozařízení pocházející z domácností

-         použité elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání

Zpětný odběr elektrozařízení

-         odebírání použitých elektrozařízení pocházejících z domácností od spotřebitelů bez nároku na úplatu na místě k tomu výrobcem určeném

 Oddělený sběr elektroodpadu

-         odebírání použitých elektrozařízení nepocházejících z domácností od konečných uživatelů na místě k tomu výrobcem určeném

 „Profi“ EEZ

-         zařízení, která nejsou určena pro použití v domácnostech; jsou profesionální řady (určeno výrobcem); nevztahuje se na ruční nářadí (všechno ruční nářadí se bere jako výrobky z domácností)

EEZ pocházející z domácností

-         použité elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání

 Výrobce elektrozařízení pro účely odděleného sběru elektroodpadu označí elektrozařízení grafickým symbolem

 

popelnicenebo    8/05    nebo      jakékoliv datum po 13. 8. 2005